Tổ Văn phòng được thành lập năm 1998, cho đến nay tổ có 5 cán bộ nhân viên.